Pridružite nam se

Redovni član Udruženja može postati svako fizičko lice koje ima crnogorsko državljanstvo i ispunjava sljedeće uslove:

 1. ima završen Fakultet dramskih umjetnosti
 2. ima minimum dva profesionalna glumačka angažmana u toku studiranja na Fakultetu dramskih umjetnosti
 3. ima status slobodnog umjetnika
 4. ima najmanje osam godina profesionalnog glumačkog iskustva, ukoliko nema završen Fakultet dramskih umjetnosti

Prava i obaveze članova i prestanak statusa

Član ima pravo da:

 1. ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja
 2. neposedno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja
 3. bira i bude biran u organe Udruženja
 4. bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja

Član je dužan da:

 1. aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja
 2. učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja
 3. plaća članarinu. Penzionisani glumci izuzeti su od plaćanja članarine
 4. obavija druge poslove koje mu povjeri Skupština udruženja.
 5. honorarno obavija poslove preko Udruženja pridržavajuci se u svemu Kodeksa
  profesionalne etike članova Udruženja i Pravilnika o radu.

Članstvo u Udruženju prestaje:

 1. pismenom izjavom o istupanju iz članstva;
 2. prestankom uslova za članstvo;
 3. isključenjem, ukoliko svojim djelovanjem i istupanjem našteti ugledu Udruženja
 4. Isključenjem zbog težih povreda odredaba Statuta i Pravilnika o radu
 5. bez opravdanih razloga ne učestvuje u radu udruženja niti u radu organa udruzenja duže od tri godine
 6. ukoliko ne vrši uplatu članarine duže od 1 godine

Članstvo prestaje odlukom Upravnog odbora.

Član Udruženja kome je članstvo prestalo zbog neplaćanja članarine, u slučaju ponovnog prijema u članstvo Udruženja dužan je da uplati zaostali iznos članarine u punom iznosu.

Prijava

Kako biste se prijavili, preuzmite pristupnicu klikom na dugme i popunjena preuzeta dokumenta zajedno sa 5 vaših fotografija pošaljite na udruzenje@glumci.me, nakon čega ćete biti kontaktirani o daljim koracima